Bij afwezigheid: 
Als uw kind niet op school aanwezig kan zijn, dan moet u de school even bericht geven door een telefoontje. Ontvangen wij geen bericht dan moeten wij uw kind als ongeoorloofd afwezig melden bij leerplicht.  

Verzuim
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden.
Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden; voor ouders of verzorgers, scholen en de gemeente.
Zo is iedere ouder verplicht kinderen in te schrijven op school en toe te zien op schoolbezoek.
Scholen hebben een belangrijke (wettelijke) taak in het signaleren van verzuim. De gemeente houdt toezicht op naleveng van de Leerplichtwet.
Vroegtijdig signaleren is van groot belang om verzuim te kunnen voorkomen of te beperken.
De verzuimkaart is een schematische weergave van de afspraken tussen onderwijs, GGD_JGZ en gemeente over het melden van verzuim.
Klik hier voor de verzuimkaart (Primair Onderwijs Enschede) voor de stappen die genomen worden bij o.a. te laat komen en ziekte.


Naar school bellen:       
Als u een van de leerkrachten (telefonisch) wilt spreken, dan kunt u dit voor of na schooltijd doen. De tijden zijn voor 8.30 uur en na 15.00 uur. Tijdens de vergadering wordt de telefoon opgenomen door de (assistent)conciërge die uw boodschap of vraag zal doorgeven. Vergaderingen zijn doorgaans op dinsdag, woensdag of donderdag na schooltijd. 

Belangrijke berichten: 
Elke maandag krijgt uw kind een weekbrief mee met daarin informatie die voor u als ouders van belang kan zijn. Ook kunt u deze informatie op onze website vinden. De laatste drie weekbrieven kunt u hier vinden. 

Als uw kind bij een ander gaat spelen: 
Wanneer dat het geval is, geef dan uw kind een briefje mee, waarin staat hoe dit is geregeld. Deze informatie voorkomt eventuele (vervelende) misverstanden. 

Het roken:
Binnen de school is het niet toegestaan te roken.

Mobiele telefoon
In school wordt u vriendelijk gevraagd de mobiele telefoon uit te zetten.

Bereikbaarheid ouders/verzorgers: 
Wilt u bij verhuizing het nieuwe adres en / of telefoonnummer aan ons doorgeven. Wanneer u overdag thuis niet te bereiken bent, wilt u dan het telefoonnummer van bijvoorbeeld opa, oma of evt. de buren doorgeven.

Terug