Media

De Spinaker heeft v.w.b. haar digitale communicatiemiddelen naar ouders/ belangstellenden gekozen voor een twitteraccount, Klasbord en deze website. De schoolgids bevat de meest uitgebreide informatie over school en is hier als download te verkrijgen. Verder zijn er vanzelfsprekend een aantal persoonlijke contactmomenten. Deze worden hieronder beschreven.

Kennismakingsavond

Aan het begin van ieder schooljaar geeft de Spinaker alle ouders op de informatie c.q. kennismakingsavond de gelegenheid kennis te maken met de teamleden en leerkrachten van de school en van de groep waarin uw kind is geplaatst.

Ouderavond schoolverlaters

In de maand oktober/ november wordt een speciale avond belegd om de ouders te informeren omtrent alle acties die de komende maanden plaatsvinden om voor de schoolverlaters te komen tot een afgewogen advies omtrent het voortgezet onderwijs. Tevens zullen we u bekend maken met de regelgeving die hiermee samenhangt.
We doen dit samen met een vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs.
U bent deze avond volop in de gelegenheid om vragen te stellen.

Rapportbespreking

N.a.v. het rapport is er per jaar 2x de gelegenheid met de leerkracht van uw kind de vorderingen te bespreken, de zogeheten rapportavonden.
Zo'n gesprek duurt 20 minuten.
Het leren en het gedrag komt ter sprake en er wordt stilgestaan bij het ontwikkelingsperspectief van het kind.

Mocht er tussendoor wat zijn, dan kunt u altijd op school terecht.

Huisbezoek

Ieder schooljaar gaat de leerkracht bij alle leerlingen van zijn/ haar groep op huisbezoek.
In verband met het kennismakende karakter van dit bezoek plannen we deze in het begin van het schooljaar - voor de kerstvakantie.