Ouderbetrokkenheid en samenwerking tussen ouders en school

Wat verstaan we onder ouderbetrokkenheid:
Onder ouderbetrokkenheid verstaan we een partnerschap waarbij de belangen van ouders en leraar samenkomen, waar het de leerling betreft en waarbij de ouder de ervaringsdeskundige is en de leraar de onderwijsprofessional.

Ouderbetrokkenheid betekent dat u meeleeft met het wel en wee van uw kind, dat u uw kind aanmoedigt en dat uw zowel hoge als redelijke verwachtingen heeft van de prestaties van uw kind.

Dat kan op de volgende manieren:
· U helpt uw kind naar school en praat positief met uw kind over school. Dit is de belangrijkste factor bij ouderbetrokkenheid.
· U ondersteunt uw kind met een veilige en stabiele thuissituatie en met een uitdagend pedagogisch klimaat.
· U wisselt met school belangrijke informatie uit over hoe uw kind de school ervaart, over opvoeding en belangrijke zaken thuis.
· U helpt uw kind met schoolse zaken, wij vragen u zich actief te bemoeien met het schoolleven van uw kind.
Want u bent een onmisbare schakel in de relatie tussen school en uw kind. We hebben elkaar gedurende de hele schoolcarriëre van uw kind nodig. Daarom willen we met u samenwerken, acht jaar lang en elk jaar opnieuw, opdat uw betrokkenheid tot succes leidt.

Samen vormen we de basis van de driehoek ouder-leraar-kind.
Met u als ouders ‘maken wij samen de school’. Voor uw kind is het belangrijk dat we samenwerken. School en ouders, schouder aan schouder. Samen met de leraar van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouder-kind. U als ervaringsdeskundige en wij als onderwijsprofessionals.

Uw positieve betrokkenheid doet er werkelijk toe. Het is erg goed voor:
· de schoolprestaties
· het sociale gedrag
· het doorzettingsvermogen
· de motivatie
· de houding van uw kind ten opzichte van leraren.

Regelmatig contact tussen u en de leraar bevordert de samenwerking en zorgt voor een goede afstemming tussen de opvoeding thuis en op school. Daar vaart uw kind wel bij.
We vinden het daarom erg belangrijk dat ook u, als ouder, zich welkom voelt op onze school. Komt u gerust binnen lopen, of kom op school helpen. Wij zien u graag!

De ambitie van onze school is:
Elke ouder is succesvol betrokken bij de schoolcarrière van hun kind.

Buiten het belang van uw betrokkenheid voor uw kind is het ook zo dat uw hulp onontbeerlijk is voor een aantal activiteiten op school.

Hulpouder

Hulpouder

Er zijn diverse werkgroepen op de Spinaker waarbij de inzet van ouders zeer op prijs wordt gesteld.
Zo is er bijvoorbeeld:

  • een werkgroep schoolbibliotheek
  • een werkgroep hoofdluiscontrole
  • een feestcommissie
  • ouderdenktank
  • de oudergeledingenraad van de MR en de GMR 
  • ondersteuning bij verschillende activiteiten (excursies, klusjes, koken)

Lijkt het u leuk de school te helpen, geeft u zich dan op bij de groepsleerkracht van uw kind. U bent meer dan welkom!

Ouderdenktank

Ouderdenktank


Wat doet de ouderdenktank?

De ouderdenktank denkt met school mee en brengt eigen ideeën in over allerlei verschillende onderwerpen, waarvan hier aan aantal voorbeelden:

- Ideeën voor de ouderavonden
- Contactmomenten school – ouders
- Lay-out en inhoud van het nieuwe rapport van de school
- Gesprekslijst ouders
- Gedragsverwachtingen ouders-school/school-ouders
- Meegeven van de adressen van leerlingen
- Ideeën voor de algemene website van de school
- Ideeën voor de nieuwsbrief
- PBS
- Afspraken over taken en verantwoordelijkheden vorm geven

Wij denken mee.
Wij willen school helpen het maximale uit de talenten van de leerling te halen en hierbij is een goede samenwerking tussen ouder en school noodzakelijk.
Betrokkenheid helpt de kinderen om beter te presteren en de juiste keuzes te maken.
Ons doel is de betrokkenheid van ouders te vergroten, en wie kan beter aangeven wat werkt dan de ouders zelf?
De ouderdenktank komt 7 keer per schooljaar bij elkaar.

Meedenkende ouders:
Laurens Arfman, Johan Jaspers, Mirijam Schagen, Martine de Windt, Caroline de Vries, Heleen Koenderink, Verene van Oosten en Sonja Olsen.

Meedenkende medewerkers:
Agnes Asbreuk en Naima Sakifi

Contact:
Heeft u vragen of ideeën voor ons? Dan kunt u ons mailen: ouderdenktank@sbo-spinaker.nl

Klachten

Klachten


Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school enz. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit om, als u ontevreden bent, de leerkracht en of de schoolleiding hierop aan te spreken.

Als u er met de betrokken mensen niet uit komt en uw klacht is volgens u niet goed opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of, voor een objectief onderzoek, aan de klachtencommissie. U kunt uw klachten richten aan: De klachtencommissie van Consent. Postbus 40042 7504 RA Enschede.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op ondersteuning van de interne schoolvertrouwenspersoon. De schoolvertrouwenspersoon is er voor u, luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. Naam schoolvertrouwenspersonen: (meneer) Edwin Gort en (juf) Dunja Grundel. Te bereiken via het algemene telefoonnummer van school: 053-4318848

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon behandelt dat wat u vertelt, in vertrouwen. Naast het geven van informatie en advies kan de externe vertrouwenspersoon ook optreden als bemiddelaar. Klachten over ongewenst gedrag die naar uw gevoel onvoldoende zijn opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan u, als u dat wilt, begeleiden in het klachttraject. Klik hier voor meer informatie over de externe vertrouwenspersoon.