GMR van Consent

De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Consent waarin zowel ouders als leerkrachten zitten. Er zijn 33 Consentscholen en elke school kan twee leden, een ouder en een personeelslid afvaardigen naar de GMR.

De wetgeving over medezeggenschap is kort geleden veranderd. Dit is van invloed op de school mr-en, maar ook op de GMR. Daarom is de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan een nieuwe opzet van de raad en een nieuwe werkwijze. Met 33 ouders en 33 leerkrachten is het noodzakelijk om slagvaardig te blijven en de lijnen kort te houden. Daarom gaan binnen de GMR een aantal leden, gelijkmatig verdeeld over ouders en leerkrachten, zich specialiseren rond de thema's : financiën, personeelbeleid, huisvesting en onderwijs. De verwachting is dat door deze specialisatie de communicatie beter zal verlopen en de GMR in staat is tot betere besluiten te komen.

In de vergadering hebben ouders en leerkrachten de gelegenheid om mee te praten over beleid op een breed gebied: het kan bijvoorbeeld gaan over personeelsaangelegenheden, de wijze waarop het geld besteed wordt, buitenschoolse opvang, arbeidsomstandigheden of huisvesting. De GMR kan adviezen uitbrengen en er is een aantal zaken waarvoor het bestuur instemming nodig heeft van de GMR voor het tot uitvoering kan overgaan. Een aantal Consent medewerkers en de  directeur / bestuurder zijn bij de vergadering aanwezig om zo nodig toelichting te geven bij agendapunten..

Nu stelt u zich misschien de vraag: heb ik als ouder of leerkracht hier wat aan? Het antwoord is eenduidig: ja. En dat geldt niet alleen voor de leerkrachten en de ouders, maar ook Consent zelf heeft er baat bij. De GMR is een belangrijk orgaan voor Consent om haar ideeën over de organisatie, het onderwijs, de financiën e.d. voor te leggen aan en te bespreken met twee belangrijke partijen: de leerkrachten en de ouders. Samen proberen we in de GMR onze belangen zo goed mogelijk te verwoorden en ertoe bij te dragen dat het beleid van Consent zo optimaal mogelijk is.

Informatie over de GMR is te vinden op de website van Consent.

Voor de laatste notulen van de vergadering klik hier

Bron: Memoblok – Onderwijsmagazine Openbaar Onderwijs Enschede 16 (9) november 2008

Terug