De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich vooral met beleidsmatige zaken van de school bezig, zoals financiën en formatie. Formeel is de MR ook het orgaan dat beleidsvoornemens van school voorziet van advies en goedkeuring. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De vergaderdata worden in de nieuwsbrief en op de schoolsite vermeld. De agenda en notulen van de vergaderingen staat op de site vermeld.
De wet medezeggenschap schrijft voor dat de MR van een (speciale) basisschool bestaat uit zes personen, drie ouders (OGR.: ouder-geledingenraad) en drie personeelsleden (PGR: personeel-geledingenraad). De directeur van de school heeft een adviserende rol in de raad.
Door actief te zijn in de medezeggenschapsraad kunnen ouders (en personeel) invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Elke drie jaar worden (indien noodzakelijk) verkiezingen uitgeschreven voor nieuwe leden van de raad. Als u als ouder een bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van de school kunt u dat doen door u beschikbaar te stellen als kandidaat voor de MR.
Wij werken volgens een MR werkplan. Om u een goed inzicht te bieden in de activiteiten van de MR is het werkplan hier te downloaden.
Mailadres MR voor ouders en personeel: mr@sbo-spinaker.nl

De MR van de Spinaker

We gaan ons dit jaar vooral richten op de communicatie met de achterban en een goede samenwerkingsrelatie met de overlegpartner.
Meer informatie over hoe wij te werk gaan vind u in ons werkplan.

De leden van de MR stellen zich hier aan u voor:

Jaarverslag 2016-2017

Klik hier voor het jaarverslag!

Notulen laatste mr vergadering

Klik hier voor de notulen van de laatste mr vergadering!

Ina Flierman (lid mr en gmr) "Het is mooi dat er zoiets bestaat als een medezeggenschapsraad. Hiermee kan de directie van de school samen met het personeel èn de ouders beleid bepalen en keuzes maken. Ik hoop dat andere ouders ons weten te vinden om hun mening en ideeën aan ons door te geven, zodat wij dat mee kunnen nemen in de vergaderingen. Samen kun je meer!"

Johan Jaspers (lid van de mr en ouderdenktank) "Mij is gevraagd om lid te worden van de MR. Omdat ik het belangrijk vind om mee te denken met de gang van zaken betreffende het Speciaal Basis Onderwijs heb ik besloten om aan deze oproep gehoor te geven. Ik vind dat het erg onrustig is op het gebied van basisonderwijs. Er wordt verwacht dat alle scholen ´passend onderwijs´ moeten leveren. Daar maak ik mij ernstig zorgen over. Niet alle kinderen kunnen het redden met passend onderwijs. Zij hebben meer baat bij Speciaal (Basis) Onderwijs. Daar wil ik mij voor inzetten."

Nico Postma (lid) "Ik ben zelf ook werkzaam in het onderwijs als docent VO. Ik vind het belangrijk dat het contact tussen ouders en school goed is en dat beide goed samenwerken."

Meneer Lex (voorzitter) "Naast het overleggen met ouders over hun kind tijdens 10-minutengesprekken is het ook belangrijk om met ouders te praten over het functioneren en organiseren van de school. Door een goed overleg en samenwerking tussen ouders en school kan er goed onderwijs op de school plaats vinden. De school heeft de medezeggenschap van ouders nodig om goed onderwijs te geven."

Juf Sanne (secretaris) "Een goed functionerende medezeggenschapsraad is erg belangrijk voor een school. Ik mag graag meedenken en in de MR krijg je daar de kans voor. Ik verwacht door samen te discussiëren en goed te luisteren naar de teamleden en ouders dat we goede beslissingen kunnen nemen en zo ons steentje bij kunnen dragen aan een goed functionerende school."

 

Juf Bhani (mr en gmr lid) "Ik zal me hierbij even voorstellen. Mijn naam is Bhani en ben al tien jaar werkzaam als groepsleerkracht op de Spinaker, daarvoor werkte ik ook al 9 jaar op een openbare speciale basisschool. Ik vertegenwoordig onze MR ook in de GMR van Consent en in deze hoedanigheid ben ik ook verbonden aan het dagelijks Bestuur van de GMR."