De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich vooral met beleidsmatige zaken van de school bezig, zoals financiën en formatie. Formeel is de MR ook het orgaan dat beleidsvoornemens van school voorziet van advies en goedkeuring. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De vergaderdata worden in de nieuwsbrief en op de schoolsite vermeld. De agenda en notulen van de vergaderingen staat op de site vermeld.
De wet medezeggenschap schrijft voor dat de MR van een (speciale) basisschool bestaat uit zes personen, drie ouders (OGR.: ouder-geledingenraad) en drie personeelsleden (PGR: personeel-geledingenraad). De directeur van de school heeft een adviserende rol in de raad.
Door actief te zijn in de medezeggenschapsraad kunnen ouders (en personeel) invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Elke drie jaar worden (indien noodzakelijk) verkiezingen uitgeschreven voor nieuwe leden van de raad. Als u als ouder een bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van de school kunt u dat doen door u beschikbaar te stellen als kandidaat voor de MR.
Wij werken volgens een MR werkplan. Om u een goed inzicht te bieden in de activiteiten van de MR is het werkplan hier te downloaden.
Mailadres MR voor ouders en personeel: mr@sbo-spinaker.nl

De MR van de Spinaker

We gaan ons dit jaar vooral richten op de communicatie met de achterban en een goede samenwerkingsrelatie met de overlegpartner.
Meer informatie over hoe wij te werk gaan vind u in ons werkplan.

Jaarverslag 2016-2017

Klik hier voor het jaarverslag!

Notulen laatste mr vergadering

Klik hier voor de notulen van de laatste mr vergadering!